Harbin (500+)

Daqing (100+)

Changchun (400+)

Jilin (200+)

Shenyang (600+)

Dalian (400 +)

Shijiazhuang (500 +)

Beijng (2500 +)

Tianjin (500 +)

Tangshan (200 +)

Zhengzhou (500 +)

Luoyang (200 +)

Jinan (400 +)

Qingdao (500 +)

Xuzhou (400 +)

Ningbo (300 +)

Nanjing (600 +)

Suzhou (300 +)

Shanghai (3000 +)

Nantong (200 +)

Hangzhou (600 +)

Wenzhou (200 +)

Nanchang (400 +)

Hefei (500 +)

Wuhan (600 +)

Changsha (500 +)

Xiamen (400 +)

Fuzhou (500 +)

Guangzhou (800 +)

Shenzhen (1000 +)

Shantou (300 +)

Nanning (500 +)

Nanning (500 +)

Kunming (500 +)

Hongkong (200 +)

Chengdu (1000 +)

Chongqing (1000 +)

Guiyang (400 +)

Taiyuan (400 plus)

Huhhot (300 +)

Urumchi (300 +)

Zhuhai/Macao (300 +)